วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

องค์ประกอบของการเรียนรู้


1. สติปัญญาของผู้รับรู้ ถ้าสติปัญญาดีจะเรียนรู้ได้เร็ว


2. ความตั้งใจในกิจกรรมที่ผู้รับรู้สัมผัส


3. ความสนใจ การมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้น


4. สภาพจิตใจของผู้รับรู้ในขณะนั้นพฤติกรรมการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม


1. พุทธนิยม หมายถึง การเรียนรู้ในด้านความรู้ ความเข้าใจ


2. จิตพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความซาบซึ้ง


3. ทักษะพิสัย หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำหรือปฏิบัติงาน
การเรียนรู้กับการเรียนการสอน


.....ในการสอนที่ดี ผู้สอนจำเป็นต้องนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถกระทำได้หลายสถานการณ์ เช่น


1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดและไตร่ตรอง


2. การทราบผลย้อนกลับ การให้ผู้เรียนได้รับทราบผลของการทำกิจกรรมต่างๆ


3. การเสริมแรง ทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ


4. การเรียนรู้ตามระดับขั้น โดยจัดความรู้จากง่ายไปยาก

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551